- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ความเร็ว internet
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
สัญญาณ internet บ้านพัก ช้ามาก ๆ ครับ ไม่ทราบว่าเกิดปัญหาอะไรหรือเปล่า แก้ไขแล้วใช่หรือเปล่าครับ
สถานที่:
บ้านพักทะเลแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
-
ผู้แจ้ง:
นายอดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
03/02/2555 19:38:18
บันทึกการดำเนินการ:
รับแจ้งอาการออกต่างประเทศ facebook ช้า
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 07/02/2555 09:31:33
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th