- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ดับบ่อย ๆ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
คอมพิวเตอร์ประจำห้อง DSS ดับบ่อย ๆ เปิดได้สักพักมันก็ดับไปเอง รบกวนมาดูให้ด้วยค่ะ
สถานที่:
อาคารการศึกษาพิเศษ ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
1300
ผู้แจ้ง:
นางสาวอรรญา บุญเทียน
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
01/02/2555 09:50:00
บันทึกการดำเนินการ:
ได้แจ้งสาเหตุอาการเสียและให้ผู้ใช้แจ้งเคลมประกัน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 06/02/2555 17:30:07
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th