- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่ต้องดำเนินการเรื่อง "วิธีแชร์ เครื่องคอมกับเครื่องถ่ายอกสาร" แล้ว
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
แจ้งยกเลิกการแจ้งปัญหาเรื่องดังกล่าว เนื่องจากแก้ไขได้แล้ว
สถานที่:
กบค.
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055297093
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุวรรณา สังข์พานิช
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองบริหารงานบุคคล
วันที่:
26/01/2555 16:02:49
บันทึกการดำเนินการ:
ผู้ใช้แก้ไขปัญหาได้แล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 27/01/2555 09:07:41
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th