- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ปัญหาการใฃ้internet ที่โรงเรียนสาธิต
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ใช้internet ไม่ได้
สถานที่:
โรงเรียนสาธิต
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
-
ผู้แจ้ง:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
04/11/2551 09:02:22
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากสายที่เดินมาจากห้อง serverมีปัญหา
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ นายพิสุท ธิแก้ว
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 04/11/2551 09:04:09
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th