- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามารถแปลงไฟล์ PDF ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ไม่สามารถแปลงไฟล์ PDF ได้ (ข่าว) และต้องการให้ลงโปรแกรมเพิ่มเติมให้ด้วย SPSS , Nero (เครื่อง หน.ปชส.)
สถานที่:
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สนอ. ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
089-7089179
ผู้แจ้ง:
นางวิยะดา สุเมธเทพานันท์
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
งานประชาสัมพันธ์
วันที่:
22/01/2555 16:28:50
บันทึกการดำเนินการ:
ผู้ใช้ได้แก้ไขแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย โสภณ พินิจกิจเจริญกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/02/2555 16:45:28
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th