- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามารถอัพข้อมูลข่าวศรีพิบูลฯ ขึ้นเน็ตได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ไม่สามารถอัพข้อมูลข่าวสารศรีพิบูลฯ ขึ้นเน็ตได้
สถานที่:
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สนอ. ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
089-7089179
ผู้แจ้ง:
นางวิยะดา สุเมธเทพานันท์
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
งานประชาสัมพันธ์
วันที่:
22/01/2555 16:25:48
บันทึกการดำเนินการ:
แก้ไขแล้ว ปัญหา disk เต็ม
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย โสภณ พินิจกิจเจริญกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/01/2555 14:50:54
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th