- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เนื่องจาก มรภ.สงขลามาศึกษาดูงานระบบงานประกันคุณภาพในวันที่ 19 ธ.ค. 54 จึงขอความอนุเคราะห์ตรวจเช็คระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ห้องประชุม ท410 อาคารทีปวิชญ์
สถานที่:
ห้อง410อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9240
ผู้แจ้ง:
นางสาวจารุพักตร์ จันทะวง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่:
16/12/2554 10:20:21
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และนายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 19/12/2554 09:35:14
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th