- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์หมายเลข 5000 อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารไม่มีสัญยาณ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โทรศัพท์หมายสเลข 5000 อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหารฯไม่มีสัญยาณ
สถานที่:
อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0834122124
ผู้แจ้ง:
นายธเนศ ทองทุ่ง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
14/12/2554 11:22:22
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 22/02/2555 11:06:58
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th