- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
แจ้งตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์เบอร์5500 อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร
สถานที่:
อาคารปฎิบัติการแปรรูปอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0834122124
ผู้แจ้ง:
นายธเนศ ทองทุ่ง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
01/12/2554 09:01:27
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 01/12/2554 16:57:18
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th