- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ปัญหาการใช้โทรศัพท์สายใน
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
หน่วยงานอื่นสามารถโทรสายในเข้าสวบ.ได้ แต่สวบ.ไม่สามารถใช้สายในติดต่อกันหน่วยงานอื่นได้ได้ค่ะ(ไม่สามารถตัด 83 / 85 ได้)
สถานที่:
สำนักวิทยบริการฯ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055216386
ผู้แจ้ง:
น.ส.สุจิตรา นุชบ้านป่า
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
30/10/2551 13:02:26
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/11/2551 08:47:47
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th