- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
คอมพิวเตอร์ติดไวรัส
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
คอมพิวเตอร์ชั้น 1 อาคารการศึกษาพิเศษ ติดไวรัส เสียบเข้าแฮนดี้ไดร์ก็ทำให้ติดไวรัสไปด้วย รบกวนลงโปรแกรมสแกนไวรัสด้วยค่ะ
สถานที่:
อาคารการศึกษาพิเศษ ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
1300
ผู้แจ้ง:
นางสาวอรรญา บุญเทียน
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
21/11/2554 12:53:33
บันทึกการดำเนินการ:
ให้ตัวแก้ไว้ใช้งาน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25/11/2554 08:22:10
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th