- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เบอร์สายในโทรติดต่อไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
เบอร์สายในโทรติดต่อไม่ได้ หมายเลข 2101, 2102, 2103, 2106, 2107, 2202, 2203, 2206, และ 2207
สถานที่:
อาคารมหาวชิราลงกรณ ชั้น 2 และ 3
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
083-8716895
ผู้แจ้ง:
นายสัญญา ปานแย้ม
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
16/11/2554 14:05:31
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24/11/2554 11:03:19
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th