- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ภายใน ชั้น 4 อาคารพระปกเกล้าใช้ไม่ได้คะ
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์ภายในคณะวิทยาการจัดการชั้น 4 อาคารพระปกเกล้าใช้ไม่ได้คะ
สถานที่:
อาคารพระปกเกล้า
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0-5526-7103
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุรีย์พร แก้วหล่อ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
15/11/2554 09:01:59
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากอุปกรณ์หมดครับกำลังสั่งครับ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29/02/2555 13:45:37
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th