- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามารถเข้าเว็บไซด์ kaset.psru.ac.th
ประเภทงาน:
เว็บไซต์
รายละเอียด:
เว็บไซด์ของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร เข้าใช้งานไม่ได้ http://kaset.psru.ac.th
สถานที่:
-
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
5000
ผู้แจ้ง:
อาจารย์คงศักดิ์ ศรีแก้ว
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
13/11/2554 20:40:09
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/11/2554 16:58:29
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th