- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบอินเตอร์เน็ตบ้านพักส่วนสนามบินใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ระบบอินเตอร์เน็ตบ้านพักส่วนสนามบินใช้งานไม่ได้ตั้งแต่วั้นศุกร์ครับ
สถานที่:
บ้านพักส่วนสนามบิน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9250
ผู้แจ้ง:
นายสุกนกานต์ สันติสุวรรณ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
กองนโยบายและแผนงาน
วันที่:
13/11/2554 20:33:44
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากอุปกรณ์แฮง
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/11/2554 09:47:10
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th