- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ต้องการล้างเครื่อง ลงโปรแกรมใหม่
ประเภทงาน:
งานบริการ
รายละเอียด:
เนื่องจากเปิดดครื่องไม่ได้
สถานที่:
DSS ศูนย์การศึกษาพิเศษ ชั้น2
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267074
ผู้แจ้ง:
นางสาววชิรญาณ์ ไมลา
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
11/11/2554 15:25:40
บันทึกการดำเนินการ:
ประกอบใหม่ 2 เครื่อง
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/11/2554 09:44:52
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th