- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามาถรใช้โทรศัพท์สายในได้(241/7100)
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
สวบ.ไม่สามารถใช้โทรศัพท์สายในได้ และหน่วยงานอื่นไม่สามารถติดต่อสวบ.ได้เช่นกัน ช่วยแก้ไขให้ด่วนค่ะ
สถานที่:
สำนักวิทยบริการฯ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055216386/255267073
ผู้แจ้ง:
น.ส.สุจิตรา นุชบ้านป่า
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
29/10/2551 14:21:23
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากอุปกรณ์ส่งสัญญาณชำรุด ได้ดำเนินการเปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 30/10/2551 11:01:16
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th