- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องคอมเสียเปิดไม่ติดครับ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เครื่องคอมเสียเปิดไม่ติดครับ
สถานที่:
งานออกแบบและวางผัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9260
ผู้แจ้ง:
นายวิสุทธิ์ อินกำแพง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานอาคารสถานที่และบริการ
วันที่:
07/11/2554 09:30:57
บันทึกการดำเนินการ:
เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 11/11/2554 13:15:05
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th