- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สัญญาณขัดข้องและช้า
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ขอให้เช็คสัญญาณอินเตอร์เนต หลุดบ่อยมาก และเพื่อรองรับการใช้งานของผู้เข้าอบรม นบก. รุ่นที่ 7
สถานที่:
อาคารเวียงแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055-216390
ผู้แจ้ง:
น.ส.จันทิมา จำปาเป็น
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวียงแก้ว
วันที่:
29/10/2551 13:16:25
บันทึกการดำเนินการ:
เกิดจาก server ให้บริการในส่วนของคณะวิทยาการจัดการโดนรบกวนการทำงานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดไวรัสในคณะ ติดต่อประสานงานให้เจ้าหน้าที่ภายในดำเนินการแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย อภิสิทธิ์ ม่งตรี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 29/10/2551 15:50:29
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th