- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ใช้ไม่ได้ค้า
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์ระบบโทรศัพท์ VOIP ชั้น 4 อาคารพระปกเกล้า ใช้ไม่ได้ค้า หมายเลข 3204, 3205 และ 3212
สถานที่:
ชั้น 4 อาคารพระปกเกล้า
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267103
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุรีย์พร แก้วหล่อ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
21/09/2554 11:57:38
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
: นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/10/2554 09:56:56
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th