- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้และหน้าจอคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
1.ไม่สามารถสืบหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตได้ 2.หน้าจอคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้
สถานที่:
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ห้อง DSS
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267074
ผู้แจ้ง:
นางสาววชิรญาณ์ ไมลา
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
19/09/2554 15:27:44
บันทึกการดำเนินการ:
ลงไดร์เวอร์ใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 23/09/2554 13:40:34
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th