- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องปริ้น ปริ้นออกตอนที่ต้อง Resart
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
งานพิมพ์ปัจจุบันปริ้นไม่ออก พอ Resart เครื่องจะปริ้นออกอัตโนมัติแต่เป็นเอกสารเก่า ที่เคยปริ้นไปแล้ว ส่วนงานที่สั่งปริ้นปัจจุบันปริ้นไม่ออกค่ะ
สถานที่:
งานตรวจสอบภายใน
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9212
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุกัลยา อินทะเสน
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
งานตรวจสอบภายใน
วันที่:
16/09/2554 14:22:07
บันทึกการดำเนินการ:
ลงประเภทงานผิด
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/09/2554 09:12:18
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th