- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ได้หมายเลข IP
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
คอมพิวเตอร์ไม่ได้หมายเลข IP ลองรีนิว IP แล้ว รีสตาร์เครื่องแล้ว ฟิคหมายเลขแล้วไม่ได้คะ
สถานที่:
ชั้น 2 ห้องบริหารธุรกิจ อาคารพระปกเกล้า
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0-5526-7103
ผู้แจ้ง:
น.ส.สุรีย์พร แก้วหล่อ
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาการจัดการ
วันที่:
27/10/2551 13:11:32
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการแก้ไขแล้ว เนื่องจาก Hard Disk ของ server ที่ทำหน้าที่แจก ไอพีให้ กับวิทยาการจัดการเต็ม
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
ขอมอบให้ นายอภิสิทธิ์ ดำเนินการด้วย
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 27/10/2551 15:11:02
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th