- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ใช้อินเทอร์เนตไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
แฟลตอาจารย์เก่าทะเลแก้วใช้อินเทอร์เนตไม่ได้ รบกวนตรวจสอบที่คณะเทคโนอุตฯ ให้ด้วยค่ะ
สถานที่:
แฟลตอาจารย์เก่าทะเลแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
081-9510658
ผู้แจ้ง:
นางสาวรำไพ โกฎสืบ
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
09/09/2554 15:43:24
บันทึกการดำเนินการ:
ซ้อมแซมสาย link อาคารเทคโนโลยีอุตฯ เรียบร้อย พร้อมใช้งาน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และนายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 16/12/2555 10:23:21
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th