- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ระบบ internet
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
internet ไม่สามารถใช้งานได้ (บ้านพักทะเลแก้ว)
สถานที่:
บ้านพักทะเลแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267080
ผู้แจ้ง:
นายอดิศักดิ์ แก้วกองทรัพย์
ตำแหน่ง:
พนักงานมหาวิทยาลัย
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
09/09/2554 08:40:05
บันทึกการดำเนินการ:
สาย link หลักเส้นเทคโนขาด (ต้องทำการติดตังสาย link fiber optic ใหม่ทดแทน )
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และนายสุชิน เขียวเนต
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 15/11/2554 16:58:03
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th