- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เปิดเอกสารจาก microsoft word ไม่ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ไม่สามารถเปิดเอกสาร microsoft word จากไฟล์ที่ save ไว้ใน my document โดยตรงได้
สถานที่:
อาคารการศึกษาพิเศษ ห้องอ.ปลา
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0873128044
ผู้แจ้ง:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญชิดา ศิริเอก
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
06/09/2554 09:41:54
บันทึกการดำเนินการ:
ลงโปรแกรมใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 07/09/2554 09:40:34
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th