- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เครื่องเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้
สถานที่:
งานคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9120
ผู้แจ้ง:
นายพรพฤทธฺ์ พรมพุก
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานการเงิน
วันที่:
02/09/2554 13:59:16
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
สุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 05/09/2554 10:41:54
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th