- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัทพ์เบอร์ภายใน 4223 ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
โทรศัทพ์เบอร์ภายใน 4223 ใช้งานไม่ได้ ยังไม่ได้ดำเนินการเลย
สถานที่:
ห้อง ศว. 404
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
089-1948953
ผู้แจ้ง:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
02/09/2554 10:39:50
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/10/2554 10:20:07
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th