- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่มีสัญญาณ wireless ห้องพักอาจารย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตึกสารภี
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ไม่มีสัญญาณ internet wireless ในห้องพักอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตึกสารภี สังเกตที่ตัวเครื่อง wireless access point ไม่มีไฟเขียวกระพริบที่ตำแหน่งใดเลย ได้ทดลองขยับปลั๊กไฟ และ ข้อต่อต่างๆแล้ว ไม่มีสัญญาณเกิดขึ้น เป็นมาตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม
สถานที่:
ห้องพักอาจารย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ตึกสารภี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
ภายใน 4126
ผู้แจ้ง:
นางสาวยุวดี ตรงต่อกิจ
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
30/08/2554 09:50:24
บันทึกการดำเนินการ:
ซ้อมแซม link อาคารเทคโนพร้อใช้งาน
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และนายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 28/11/2554 16:00:11
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th