- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ที่สำนักงานใช้ไม่ได้ทั้งเบอร์ 2000 และ 2002 (โทรออก)
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
ใช้ไม่ได้มาเกือบ 3 อาทิตย์แล้วครับ มีเครืองเดียวคือเบอร์ 2001 ตอนนี้ที่คณะลำบากมาก ในเรื่องการติดต่อประสานงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย
สถานที่:
สำนักงานคณะมนุษย์ฯ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
055267087
ผู้แจ้ง:
นายทนงศักดิ์ ท่าโพธิ์
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
27/08/2554 12:33:32
บันทึกการดำเนินการ:
ปัญหาเกิดจากคู่สายชำรุด
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/09/2554 10:11:44
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th