- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ip ของสำนักวิทยบริการฯ ไม่สามารถใช้งานได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เว็บไซต์สำนักฯ ระบบสืบค้น opac จากภายนอก ไม่สามารถใช้งานได้เลย รวมทั้ง เครื่อง server ต่างๆ ไม่สามารถออก internet ได้ ขอตรวจสอบให้ด้วยครับ
สถานที่:
สำนักวิทยบริการ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0817869007
ผู้แจ้ง:
นายคม กันชูลี
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
26/08/2554 09:30:34
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี และนายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 30/08/2554 17:24:14
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th