- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัทพ์เบอร์ภายใน 4223 ใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
เว็บไซต์
รายละเอียด:
ขอรบกวนอีกครั้งคะ แจ้งมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไข
สถานที่:
ห้องพักอาจารย์ห้อง ศว.404
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
089-1948953
ผู้แจ้ง:
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นฤมล เถื่อนกูล
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
24/08/2554 11:11:01
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 01/09/2554 08:53:51
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th