- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ไม่สามารถเข้า internet ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องไม่สามารถเข้าใช้ อินเทอร์เน็ตได้
สถานที่:
สาขาวิชานิติศาสตร์ อาคาร ฉ. 104
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
2400
ผู้แจ้ง:
นายธีรวุฒิ ทองทับ
ตำแหน่ง:
อาจารย์ประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
23/08/2554 10:27:04
บันทึกการดำเนินการ:
Up date ip switch
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24/08/2554 11:07:19
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th