- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ภายในของห้องสมุดคณะครุศาสตร์(ส่วนวังจันทน์)หมายเลข 1302
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้เลย ไม่มีสัญญาณ เคยแจ้งให้แก้ไขแล้ว 1 รอบ แต่ยังไม่ความคืบหน้าเลยค่ะ ใช้ไม่ได้มา 1 อาทิตย์แล้วค่ะ
สถานที่:
คณะครุศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 1
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0869316667
ผู้แจ้ง:
นางสาววนิดา กลิ่นใจ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
คณะครุศาสตร์
วันที่:
22/08/2554 11:59:03
บันทึกการดำเนินการ:
ให้ทา่งสำนักงานคณะแจ้งสำนักงานอธิการบดีให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับระบบสายโทรศัพท์มาทำการเดินคู่สายให้ใหม่เนื่องจากคู่สายเก่าเกิดปัญหาชำรุด
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา. ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 12/10/2554 10:19:48
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th