- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเทอร์เน็ตใช้งานได้ช้ามาก ถึง ใช้ไม่ได้เลย
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
อินเทอร์เน็ตใช้งานได้ช้ามาก ถึง ใช้ไม่ได้เลย
สถานที่:
ห้องพักอาจารย์ 306 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
08-1824-9843
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุภาวดี แหยมคง
ตำแหน่ง:
ข้าราชการ
หน่วยงาน:
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
วันที่:
22/08/2554 11:55:16
บันทึกการดำเนินการ:
เปลียน port lan switch
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 24/08/2554 11:06:08
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th