- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม ปี 2553
 
ปัญหาในการใช้งาน:
สั่งปริ้นงานไม่ได้ค่ะ
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
ไม่สามารถสั่งปริ้นงานไปที่เครื่องปริ้นได้ค่ะ(เครื่องคอมฯ ผอ.กบค.)
สถานที่:
กองบริหารงานบุคคล
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9218
ผู้แจ้ง:
น.ส.อัมรินทร์ ยืนนาน
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
กองบริหารงานบุคคล
วันที่:
03/09/2553 13:26:53
บันทึกการดำเนินการ:
โทรแจ้งวิธีแก้เรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายปณิธาร บัวเผื่อน
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/09/2553 15:16:34
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th