- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม ปี 2551
 
ปัญหาในการใช้งาน:
อินเตอร์เน็ตโรงเรียนสาธิต เวลา บ่ายจะใช้งานไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ระบบอินเตอร์เน็ตโรงเรียนสาธิตจะติดต่อหน่วยงานกองนโยบายและแผนไม่ได้จะหลุดเป็นประจำ
สถานที่:
โรงเรียนสาธิต
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0-5525-8008
ผู้แจ้ง:
นางฉลอม พรมอ่วม
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
โรงเรียนสาธิต
วันที่:
22/08/2551 13:07:11
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้อง Lab ของโรงเรียนสาธิตติดไวรัสประเภท worm หลายเครื่องทำให้การใช้งานด้านเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ แนะให้ติดตั้ง Antivirus ใหม่
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายสุชิน เขียวเนตร
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 25/08/2551 09:49:52
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th