- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม ปี 2551
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
เนื่องจากเครื่องมีปัญหาอาการค้าง ใช้งานไม่ได้
สถานที่:
ศูนย์ภาษาอาคาร it
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
308
ผู้แจ้ง:
น.ส.จิราพรรณ อนุมัติ
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่:
18/08/2551 15:27:17
บันทึกการดำเนินการ:
เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ มีปัญหาที่ระบบปฏิบัติการ os จึงทำให้เครื่องเกิดอาการค้าง เข้าดำเนินการแก้ไขเรียบร้อย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/08/2551 15:44:33
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th