- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม ปี 2551
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ใช้งานอินเตอร์เนทไม่ได้
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ใช้งานอินเตอร์เนทไม่ได้
สถานที่:
แฟลตหอพักอาจารย์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
-
ผู้แจ้ง:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่:
18/08/2551 08:48:31
บันทึกการดำเนินการ:
ดำเนินการแก้ไขใช้ได้ปรกติเรียบร้อย
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายไพศาล เรืองนภาเพ็ญ
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/08/2551 08:50:25
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th