- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม ปี 2551
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์ภายในใช้ไม่ได้
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
สัญญาไม่มี ปัญหาน่าจะเป็นที่การเข้าหัว เบอร์ 4300 ครับ ห้องประกันคุณภาพครับ
สถานที่:
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
0866650161
ผู้แจ้ง:
นายคงศักดิ์ ดีธงทอง
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
15/08/2551 12:08:31
บันทึกการดำเนินการ:
ปัญหาเกิดจากสายภายในห้องสำนักงานชำรุดทำให้ไม่มีสัญญาณมาที่ตัวเครื่อง ดำเนินการเปลี่ยนสายภายในเรียบร้อยแล้วใช้ได้ปกติ
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายอภิสิทธิ์ เม่งตรี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/08/2551 10:18:16
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th