- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

สรุปรายงานประจำเดือน ธันวาคม ปี 2551
 
ปัญหาในการใช้งาน:
Internet ใช้งานไม่ได้บางเครื่อง
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
เครื่องคอมพิวเตอร์บางเครื่องในสำนักงานศูนย์วิทยาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ ใช้งานไม่ได้
สถานที่:
คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
4200
ผู้แจ้ง:
น.ส.มาลินี เห็มลา
ตำแหน่ง:
พนักงานชั่วคราว
หน่วยงาน:
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่:
13/08/2551 11:56:04
บันทึกการดำเนินการ:
ได้ไปตรวจสอบแล้ว เกิดจากสาเหตุสาย LAN ที่เชื่อมต่อกับ Switch ที่ใช้งานภายใน เข้าหัวไว้ไม่แน่น และได้ทำการแก้ไขให้ใช้งานได้เป็นปกติเรียบร้อยแล้ว
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายพิสุทธิ์ ธิแก้ว ไปตรวจเช็คระบบเครือข่าย
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 13/08/2551 12:49:26
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th