- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

สรุปรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2558
 
ปัญหาในการใช้งาน:
การเดินสาย LAN
ประเภทงาน:
ระบบเครือข่าย
รายละเอียด:
ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่เดินสายLAN ให้ใหม่ค่ะ เนื่องจากมีคอมพิวเตอร์เพิ่ม 1 ชุดยังไม่ได้เดินระบบ LAN
สถานที่:
งานนิติการ อาคารทีปวิชญ์ชั้น 2
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9226
ผู้แจ้ง:
นางสาวกฤษณา บุญมัติ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำ
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
17/02/2558 10:36:27
บันทึกการดำเนินการ:
ติดตั้งระบบ LAN TES
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายเชษฐลักษณ์ กลิ่นมาลี
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 18/02/2558 09:11:36
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th