- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

สรุปรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี 2558
 
ปัญหาในการใช้งาน:
wifi ที่ห้องงานธุรการ
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
ไม่สามารถใช้งานwifi ได้ค่ะ psru 118
สถานที่:
ห้องงานธุรการและสารบรรณ สำนักงานอธิการบดี
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9141
ผู้แจ้ง:
นางสาวอภิสินี เกรียงศักดิ์ศรี
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานเลขานุการ
วันที่:
04/02/2558 09:53:56
บันทึกการดำเนินการ:
reboot
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
เชาฐลักษณ์
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 05/02/2558 09:13:28
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th