- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

สรุปรายงานประจำเดือน มกราคม ปี 2558
 
ปัญหาในการใช้งาน:
เครื่องปริ้นเตอร์ไม่สามารถสั่งพิมพ์ได้
ประเภทงาน:
เครื่องคอมพิวเตอร์
รายละเอียด:
สั่งพิมพ์งานไม่ได้
สถานที่:
ห้องตรวจสอบภายใน อาคารทีปวิชญ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9213
ผู้แจ้ง:
นางสาวภิญญดา พ่วงเฟื่อง
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
สำนักงานตรวจสอบภายใน
วันที่:
20/01/2558 16:25:56
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายโสภณ พินิจกิจเจริญกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 21/01/2558 10:14:41
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th