- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

สรุปรายงานประจำเดือน มกราคม ปี 2558
 
ปัญหาในการใช้งาน:
โทรศัพท์
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
ขอเบอร์โทรศัพท์เพิ่ม 1 เลขและเดินสายโทรศัพท์ค่ะ
สถานที่:
กองคลัง
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9120
ผู้แจ้ง:
นางสาวสุวพัชร สันติสุวรรณ
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานพัสดุ
วันที่:
13/01/2558 14:27:14
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 03/02/2558 11:26:12
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th