- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

สรุปรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2557
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ขอย้่ายเครื่องแฟกส์ พร้อมเบอร์โทรศัพท์
ประเภทงาน:
ระบบโทรศัพท์ VOIP
รายละเอียด:
ขอย้ายเครื่องแฟกส์ จากห้องการเงิน มาห้องธุรการ พร้อมเบอร์แฟกส์
สถานที่:
โรงเรียนสาธิตฯ
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
1400
ผู้แจ้ง:
นางฉลอม พรมอ่วม
ตำแหน่ง:
พนักงานราชการ
หน่วยงาน:
โรงเรียนสาธิต
วันที่:
26/11/2557 08:42:00
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นายชนิศวรา ชูสนิท
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 09/01/2558 11:42:06
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th