- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 

สรุปรายงานประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2556
 
ปัญหาในการใช้งาน:
ติดตั้งคอมพิวเตอร์
ประเภทงาน:
งานธุรการ
รายละเอียด:
เนื่องจาก ซื้อคอมพิวเตอร์มาใหม่ จึงขอความอนุเคราะห์ติดตั้ง
สถานที่:
ห้องผู้ช่วยมงคล อักษรดิษฐ์
หมายเลขโทรศัพท์ในการติดต่อ:
9190
ผู้แจ้ง:
นางธนียา คำปิน
ตำแหน่ง:
พนักงานประจำตามสัญญา
หน่วยงาน:
งานสวัสดิการ
วันที่:
08/05/2556 09:35:04
ผู้ที่รับผิดชอบ/ได้รับมอบหมาย:
นาย โสภณ พินิจกิจเจริญกุล
ผลการดำเนินงาน:
ดำเนินการแล้ว เมื่อวันที่ 08/05/2556 11:16:20
 
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th