- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 4043 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2413
ไม่มีระบบป้องกันแอนตี้ไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์งานธุรการของงานบริหารงานทั่วไป ห้องกองนโยบายและแผน
21/01/2560
ดำเนินการแล้ว
21/01/2560 14:15:34
2412
เดินสายแลน ระบบเครือข่าย เดินสายแลน กองนโยบายและแผน
20/01/2560
ดำเนินการแล้ว
20/01/2560 15:12:52
2411
เดินสาย lan ใหม่ค่ะ ระบบเครือข่าย รบกวนเดินสายแลนเข้าห้องรองฯ และ ผู้ช่วยฯ ค่ะ งานเลขานุการผู้บริหาร ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
20/01/2560
ดำเนินการแล้ว
20/01/2560 15:12:42
2410
โปรแกรม microsoft office ไม่ตอบสนอง เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ตอบสนองขณะทำงาน เมื่อทำการบันทึกไฟล์งาน จะสามารถบันทึกได้เพียงบางส่วน งานอาคารสถานที่และบริการ
16/01/2560
ดำเนินการแล้ว
16/01/2560 15:11:10
2409
อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย เนื่องจาก สายอินเทอร์เน็ตขาดไม่สามารถใช้งานได้ อาคารพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
15/01/2560
ดำเนินการแล้ว
23/01/2560 13:24:22
2408
ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย เข้าระบบอินเตอร์เน็ตไม่ได้ ห้องงานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา
14/01/2560
ดำเนินการแล้ว
15/01/2560 11:07:06
2407
โทรศัพท์ไม่มาสารถใช้งานได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์โทรเข้า-ออก ไม่ได้ ชั้น1 ห้องรองคณบดี (ตรงข้ามกับห้องสำนักงานคณบดี คณบดี) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
12/01/2560
ดำเนินการแล้ว
16/01/2560 09:42:54
2406
จอคอมพิวเตอร์ไม่ติด งานธุรการ จอคอมพิวเตอร์ไม่ติด สนามกีฬาพระองค์ดำ
12/01/2560
ดำเนินการแล้ว
15/01/2560 11:06:16
2405
ขอความอนุเคราะห์เดินสายแลน 1 จุดกับเครื่องถ่ายเอกสาร งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์เดินสายแลน 1 จุดกับเครื่องถ่ายเอกสาร กองส่งเสริมและพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬา
12/01/2560
ดำเนินการแล้ว
20/01/2560 15:13:13
2404
คอมพิวเตอร์ติดไวรัส ไม่สามารถใช้งานได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ -เปิดไฟล์งานไม่ได้ -ปร้ินงานไม่ได้ กองคลัง
12/01/2560
ดำเนินการแล้ว
15/01/2560 11:05:03
2403
โทรศัพท์เบอร์ 055-267109 ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรศัพท์และแฟกซ์ เบอร์ 055-267109 เสียใช้งานไม่ได้ ห้องงานพัสดุ ชั้น 3 อาคารทีปวิชญ์
11/01/2560
ดำเนินการแล้ว
31/01/2560 09:15:31
2402
อินเตอร์เน็ตห้องอาจารย์ชาวต่างชาติใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตห้องอาจารย์ชาวต่างชาติใช้ไม่ได้ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาฯ
10/01/2560
ดำเนินการแล้ว
13/01/2560 09:28:41
2401
คอมพิวเตอร์โดนไวรัส งานธุรการ คอมพิวเตอร์ค้างบ่อยๆ งานตรวจสอบภายใน
09/01/2560
ดำเนินการแล้ว
10/01/2560 12:50:30
2400
คอมพิวเตอร์โดนไวรัส งานธุรการ คอมพิวเตอร์ค้างบ่อยๆ งานตรวจสอบภายใน
09/01/2560
ดำเนินการแล้ว
10/01/2560 12:50:12
2399
คอมพิวเตอร์โดนไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ค้างบ่อยๆ งานตรวจสอบภายใน
09/01/2560
ดำเนินการแล้ว
12/01/2560 08:50:36
2398
IP ไม่ตรงกับเครื่องถ่ายเอกสาร สั่งปริ้นท์ไม่ได้ ระบบเครือข่าย เนื่องจาก IP ของมหาวิทยาลัย ไม่ตรงกับ IP เครื่องถ่ายเอกสาร เวลาสั่งปริ้นท์งานไม่ออก (Land ไม่ตรงกัน) เห็นทางเจ้าหน้าที่บริษัทแจ้งว่ามันจะเปลี่ยนไปทุกอาทิตย์ จะแก้ไขอย่างไร ห้องรองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
27/12/2559
ดำเนินการแล้ว
23/01/2560 13:27:15
2397
ขอความอนุเคราะห์ เช็คคอมพิวเตอร์ให้อาจารย์ชาวต่างชาติ งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ เช็คคอมพิวเตอร์ให้อาจารย์ชาวต่างชาติ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
27/12/2559
ดำเนินการแล้ว
23/01/2560 13:29:24
2396
ขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อสายอินเตอร์เน็ต (สายขาด) ระบบเครือข่าย เนื่องจากสายอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อระหว่าง อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ไปยังอาคารพืชศาสตร์ ขาด จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์เชื่อมต่อสายอินเตอร์เน็ตดังกล่าว คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
26/12/2559
ดำเนินการแล้ว
23/01/2560 13:25:32
2395
โทรศัพท์ภายในคณะวิทยาการจัดการหมายเลข 3000 ใช้งานไม่ได้ค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ภายในคณะวิทยาการจัดการหมายเลข 3000 ซึ่งเป็นหมายเลขโทรศัพท์หลักในการติดต่องานของคณะวิทยาการจัดการ ใช้งานไม่ได้ค่ะ รบกวนแก้ไขให้ด้วยค่ะ อาคารคณะวิทยาการจัดการ
26/12/2559
ดำเนินการแล้ว
26/12/2559 16:57:39
2394
ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเครื่องปริ้นส์ งานบริการ ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเครื่องปริ้นใหม่ คะ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ
25/12/2559
ดำเนินการแล้ว
27/12/2559 09:31:37
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] 83 [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200
[201] [202] [203
หน้า 83/203
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 4043  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 18  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 4025  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th