- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3727 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2197
ลงโปรรแกรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ งานบริการ ลงโปรแกรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา
28/06/2559
ดำเนินการแล้ว
30/06/2559 10:11:13
2196
ลงโปรรแกรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ งานบริการ ลงโปรรแกรมการใช้งานคอมพิวเตอร์ งานบริการและสวัสดิการ กองพัฒนานักศึกษา
28/06/2559
ดำเนินการแล้ว
30/06/2559 10:11:24
2195
คอมพิวเตอร์ขัดข้อง งานบริการ เปิดติดๆดับๆ ห้องแนะแนว
28/06/2559
ดำเนินการแล้ว
28/06/2559 16:51:33
2194
สัญญาณโทรศัพท์สายใน หมายเลข 4201 ไม่สามารถใช้งานได้ งานธุรการ สัญญาณโทรศัพท์สายใน หมายเลข 4201 ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งสายในและสายนอก (อาการเดิมที่เคยแจ้งซ่อมครั้งที่แล้ว) ว 101
27/06/2559
ดำเนินการแล้ว
28/06/2559 09:16:18
2193
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ค่ะ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาฯ
24/06/2559
ดำเนินการแล้ว
29/06/2559 09:23:02
2192
โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ สายในเบอร์ 9601 ขึ้นแจ้งว่า Check Phone Line กองพัฒนานักศึกษา
24/06/2559
ดำเนินการแล้ว
28/06/2559 11:37:21
2191
โทรศัพท์สายในใช้งานไม่ได้ งานธุรการ โทรหมายเลข 4102 ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
24/06/2559
ดำเนินการแล้ว
29/06/2559 14:19:16
2190
โทรศัพท์เบอร์ภายใน ไม่มีสัญญาณ งานธุรการ โทรศัพท์เบอร์ภายใน เบอร์ 1303 ไม่มีสัญญาณ และใช้งานไม่ได้ครับ รบกวนช่วยตรวจสอบด้วยครับ ชั้น 3 ห้อง กศ.304 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ
23/06/2559
ดำเนินการแล้ว
29/06/2559 11:47:24
2189
อินเทอร์เน็ตเล่นไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตเล่นไม่ได้ กองบริหารงานบุคคล
23/06/2559
ดำเนินการแล้ว
24/06/2559 13:47:14
2188
อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ ระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ค่ะ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาฯ
23/06/2559
ดำเนินการแล้ว
29/06/2559 09:23:28
2187
ระบบโทรศัพท์สายใน ใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในเบอร์ 9241 ใช้งานไม่ได้ รบกวนตรวจสอบให้ด้วยนะครับ กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
22/06/2559
ดำเนินการแล้ว
22/06/2559 15:26:17
2186
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ อินเตอร์เน็ตภายในห้องใช้งานไม่ได้ มีความจำเป็นต้องรีบส่งงานให้อธิการบดีค่ะ โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษาฯ
22/06/2559
ดำเนินการแล้ว
22/06/2559 11:03:11
2185
บล็อกเสียบสายแลนไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ ระบบเครือข่าย บล็อกเสียบสายแลนไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ จึงไม่สามารถสั่งปริ้นจากคอมพิวเตอร์ได้ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารทีปวิญช์
21/06/2559
ดำเนินการแล้ว
22/06/2559 12:15:44
2184
คอมพิวเตอร์โดนไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากคอมไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านสายแลนได้ และได้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับระบบเครือข่ายแล้ว หน้าหน้าที่แจ้งว่า คอมโดนไวรัส ต้องลงวินโดว์ใหม่ งานพัสดุ ชั้นสาม
21/06/2559
ดำเนินการแล้ว
22/06/2559 12:16:37
2183
คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ ห้องงานทุนการศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา
20/06/2559
ดำเนินการแล้ว
28/06/2559 09:07:44
2182
เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ หลอดภาพเสื่อม งานบริการ เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ หลอดภาพเสื่อม มีการแจ้งเตือนหลอดภาพหมดอายุ สีเพี้ยน และเครื่องดับเองบ่อย ห้องเรียน กอ.307 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
17/06/2559
ดำเนินการแล้ว
20/06/2559 09:57:24
2181
การโอนโทรศัพท์ส่วนกลางของ ม. ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบการโอนโทรศัพท์กลางของ ม. มีปัญหา ไม่สามารถโอนสายปลายทางได้ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์
17/06/2559
ดำเนินการแล้ว
22/06/2559 15:27:07
2180
ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ VOIP สัญญาณโทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ ห้องพัสดุ หลังฝ่ายยานพาหนะ
17/06/2559
ดำเนินการแล้ว
20/06/2559 08:38:10
2179
โทรศัพท์ เบอร์ 4211 ไม่มีสัญญาณ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์ เบอร์ 4211 ไม่มีสัญญาณ ไม่สามารถโทรเข้า โทรออกได้ ห้อง ศว 315 ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17/06/2559
ดำเนินการแล้ว
29/06/2559 14:23:48
2178
ไม่สามารถสั่งปริ้นงานไปยังเครื่องปริ้นได้ ระบบเครือข่าย ไม่สามารถสั่งปริ้นงานไปยังเครื่องปริ้นที่แชร์ไว้ได้ (จำนวนเครื่องที่ไม่สามารถสั่งไปได้ 5 เครื่อง) กองบริหารงานบุคคล
16/06/2559
ดำเนินการแล้ว
21/06/2559 09:08:17
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] 78 [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187
หน้า 78/187
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3727  รายการ
รอดำเนินการ: 0  รายการ
กำลังดำเนินการ: 7  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3720  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ itc@psru.ac.th