- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
 
 
 
แสดงข้อมูลทั้งหมด 3951 รายการ
 
ID
ปัญหาในการใช้งาน
ประเภทงาน
รายละเอียด
สถานที่
วันที่แจ้ง
สถานะ
2541
เครื่องปริ้น ๆ ไม่ออก งานธุรการ เครื่องปริ้นไม่ดูดกระดาษปริ้นไม่ออก งานอาคารสถานที่และบริการ
24/07/2560
ดำเนินการแล้ว
27/07/2560 10:15:04
2540
เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ค่ะ งานธุรการ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ได้ค่ะ งานสภา ชั้น 2 โซน บี
24/07/2560
ดำเนินการแล้ว
25/07/2560 12:01:01
2539
สัญญาณเน็ตใช้งานไม่ได้ งานธุรการ เนื่องจาก มีการย้ายเครื่องถ่ายเอกสาร ที่มีการเชื่อมต่อเน็ต ให้สามารถสั่งปริ้น แสกนไฟล์เข้า PC ได้ พอย้ายสถานที่ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารแล้ว จุดที่จะเชื่อมเน็ต ไม่มีสัญญาณ จึงขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขตามที่เห็นสมควร ห้องบัญชี โครงการจัดตั้งกองคลัง
22/07/2560
ดำเนินการแล้ว
23/07/2560 10:32:55
2538
เครื่องคอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด โครงการจัดตั้งกองคลัง
21/07/2560
ดำเนินการแล้ว
25/07/2560 12:01:33
2537
โน๊ตบุคสำนักงานปุ่ม F 8 ค้างและมีน็อตหลุดออกมา เครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุคสำนักงานปุ่ม F 8 ค้างและมีน็อตหลุดออกมาทำให้ไม่สามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรพส
20/07/2560
ดำเนินการแล้ว
20/07/2560 13:44:49
2536
Internet ใช้งานไม่ได้ งานธุรการ ระบบ Internet งานธุรการใช้งานไม่ได้ โครงการจัดตั้งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
18/07/2560
ดำเนินการแล้ว
18/07/2560 16:40:29
2535
ขอความอนุเคราะห์ ลงโปรแกรม งานธุรการ ขอความอนุเคราะห์ลงโปรแกรม photoshop CS และโปรแกรม nero เพื่อใช้ในงานเลขานุการผู้บริหาร เครื่องคอมพิวเตอร์หน้าห้องอธิการบดี งานเลขานุการ ทีปวิชญ์ ชั้น 3
15/07/2560
ดำเนินการแล้ว
18/07/2560 15:37:32
2534
Microsoft Office มีปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ Microsoft Office มีปัญหา ตึกศรีพิบูล ชั้น 2 ห้องงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา
11/07/2560
ดำเนินการแล้ว
12/07/2560 13:48:25
2533
ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ ระบบเครือข่าย ใช้อินเตอร์เน็ตไม่ได้ทั้งอาคาร อาคาร5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
06/07/2560
ดำเนินการแล้ว
11/07/2560 10:34:28
2532
อินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้ ระบบเครือข่าย ระบบอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์สายในอาคารทีปวิชญ์ชั้น 2. ใช้การไม่ได้ค่ะ อาคารทีปวิชญ์ชั้น 2
06/07/2560
ดำเนินการแล้ว
06/07/2560 11:24:17
2531
เปิดจอคอมพิวเตอร์ไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ เปิดจอเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้ค่ะ เป็นทุกครั้งที่เปิดเครื่อง ห้องงานวินัยและนิติการ กองบริหารงานบุคคล
04/07/2560
ดำเนินการแล้ว
14/07/2560 08:49:41
2530
โทรศัพท์ไม่มีสัญญาณค่ะ ระบบโทรศัพท์ VOIP ระบบโทรศัพท์สายในไม่มีสัญญาณค่ะ ศว.413
29/06/2560
ดำเนินการแล้ว
27/07/2560 09:20:21
2529
กล่องรับสัญญาณWifi หลุด ระบบเครือข่าย กล่องรับสัญญาณ Wifi หลุด หอพักทะเลแก้วนิเวศ หอพักที่ 3 ห้อง A 301 หอพักทะเลแก้วนิเวศ หอพักที่ 3
27/06/2560
ดำเนินการแล้ว
03/07/2560 10:10:53
2528
โทรศัพท์ภายในใช้งานไม่ได้ ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรเข้าและโทรออกไม่ได้ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
26/06/2560
ดำเนินการแล้ว
03/07/2560 08:21:37
2527
อัพเดทวินโดว์ งานธุรการ เครื่องพีซีสำนักงาน โต๊ะ(ใน)ห้องเลขาฯท่านอธิการ ติดกับเซิร์ฟเวอร์ งานเลขานุการผู้บริหาร
23/06/2560
ดำเนินการแล้ว
30/06/2560 10:42:25
2526
คอมพิวเตอร์ติดไวรัส เครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ติดไวรัส มีอาการค้าง โหลดนาน บ่อยครั้ง กองบริหารงานบุคคล
21/06/2560
ดำเนินการแล้ว
22/06/2560 08:53:43
2525
ย้ายสายโทรศัพท์เนื่องจากย้ายห้องทำงาน งานบริการ ย้ายโทรศัพท์ภายในจากห้องงานพยาบาลไปยังห้องงานทุนการศึกษาและเดินสายอินเตอร์เน็ต กองพัฒนานักศึกษา
19/06/2560
ดำเนินการแล้ว
03/07/2560 12:36:34
2524
แจ้งโทรศัพท์สายใน ระบบโทรศัพท์ VOIP โทรศัพท์สายในภายในสำนักงานคณะครุศาสตร์ ไม่สามารถใช้งานได้ สำนักงานคณะครุศาสตร์
16/06/2560
ดำเนินการแล้ว
28/06/2560 08:55:53
2523
เครื่องใช้งานไม่ได้ ลงโปรแกรมติดตั้งใหม่ เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่สามารถเปิดเครื่องใช้งานได้ : ลงโปรแกรมการทำงานใหม่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
15/06/2560
ดำเนินการแล้ว
16/06/2560 09:59:42
2522
Hard disk error ขอความอนุเคราะห์แก้ปัญหาเร่งด่วน งานธุรการ คอมพวเตอร์ของรองฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา (All in one PC) Hard disk error มีความจำเป็นต้องใช้งานด่วน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3
14/06/2560
ดำเนินการแล้ว
15/06/2560 13:25:10
หน้าที่  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20
[21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40
[41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60
[61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] 72 [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80
[81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100
[101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120
[121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140
[141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160
[161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180
[181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198
หน้า 72/198
 
ปัญหาที่ได้รับแจ้งทั้งหมด: 3951  รายการ
รอดำเนินการ: 1  รายการ
กำลังดำเนินการ: 14  รายการ
ดำเนินการแล้ว: 3936  รายการ
 
สรุปรายงานการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์
และเครือข่ายประจำปี [2551] [2552] [2553] [2554] [2555] [2556] [2557] [2558]
 
- ระบบบริการแจ้งปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
โครงการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โทรศัพท์ 0-5526-7200 โทรสาร 0-5526-7201
อีเมล์ idt@psru.ac.th